CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Lasuco: Ứng dụng KH&CN vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tác giả: Lê Huy Khiêm
Số trang: Tr.31-32
Tên tạp chí: Khoa học và Công nghệ Việt Nam A
Số phát hành: Số 8(725)
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 570
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: KH&CN, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp
Tóm tắt:

Trình bày việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ý thức được vấn đề này, Lasuco luôn quan tâm đầu tư cho KH&CN, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, giúp đẩy nhanh ứng dụng CNC, tạo ra nhiều giống cây trồng mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Tạp chí liên quan