CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Về hệ thống tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật ở Việt Nam

Tác giả: PGS. TS. Đoàn Thế Tường
Số trang: Tr. 64-76
Tên tạp chí: Khoa học công nghệ xây dựng
Số phát hành: Số 02
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Tiêu chuẩn khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật, phương pháp cây tiêu chuẩn
Tóm tắt:

Các tiêu chuẩn Việt Nam về khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật cho tới nay được đánh giá là đầy đủ phục vụ cung cấp các thông số đầu vào của điều kiện nền đất cho thiết kế nền móng, nhưng chưa được hệ thống hóa. Bài báo trình bày và sử dụng phương pháp cây tiêu chuẩn để hệ thống hóa nhằm quản lý tốt hơn công tác biên soạn tiêu chuẩn. Bài báo cũng chỉ ra rằng đã đến lúc cần đổi mới tư duy phát triển tiêu chuẩn theo hướng độc lập với các số liệu Việt Nam.

Tạp chí liên quan