CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hệ thống chính trị của Liên minh châu Âu hậu Brexit

Tác giả: Nguyễn Thị Trang
Số trang: Tr.5 – 45
Tên tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu
Số phát hành: Số 2 (221)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 327
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Brexit, Anh, EU, tác động, chính trị
Tóm tắt:

Tìm hiểu và phân tích những tác động của Brexit đối với hệ thống chính trị của EU, từ đó có cái nhìn mới hơn về vấn đề Brexit.

Tạp chí liên quan