CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Kiểm định mô hình ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng với PLS - SEM: Nghiên cứu tình huống tại Việt Nam

Tác giả: Cao Quốc Việt, Bạch Ngọc Hoàng Ánh
Số trang: Tr. 247-253
Tên tạp chí: Công thương (Điện tử)
Số phát hành: Số 9
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Sản phẩm xanh, ý định mua, marketing xanh, phương pháp PLS-SEM, người tiêu dùng
Tóm tắt:

Nghiên cứu này kiểm định mô hình ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại Việt Nam thông qua phương pháp PLS-SEM. Kết quả khẳng định có tác động giữa sự quan tâm đến môi trường và quan tâm đến sức khỏe lên thái độ đối với sản phẩm xanh. Ngoài ra, các yếu tố còn lại trong mô hình, như: thái độ đối với sản phẩm xanh, ảnh hưởng xã hội và hiệu quả nhận thức của khách hàng cũng đã được đánh giá. Nghiên cứu mang lại một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạp chí liên quan