CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Tác giả: Hoàng Hiếu Thảo
Số trang: Tr. 208-211
Tên tạp chí: Công thương (Điện tử)
Số phát hành: Số 9
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Doanh nghiệp, cách mạng công nghệ 4.0, năng lực cạnh tranh, GDP, năng suất lao động
Tóm tắt:

Phân tích những thách thức nền kinh tế Việt Nam trước sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một trong những khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp Việt đối mặt chính là năng lực cạnh tranh suy giảm do năng suất lao động thấp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải ứng dụng công nghệ 4.0 gia tăng năng lực cạnh tranh, đưa nền kinh tế phát triển theo xu hướng số hóa.

Tạp chí liên quan