CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu số hóa nền kinh tế

Tác giả: Phạm Quang Khánh
Số trang: Tr. 204-207
Tên tạp chí: Công thương (Điện tử)
Số phát hành: Số 9
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nguồn nhân lực, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế, số hóa
Tóm tắt:

Trình bày một cách khái quát về yêu cầu số hóa nền kinh tế đến từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở phân tích những thách thức, khó khăn đối với nguồn nhân lực Việt cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, tác giả đã đề xuất và luận chứng một số giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Tạp chí liên quan