CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Sự tích lũy BPA trong trầm tích khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của bãi chôn lấp Phước Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Bích Châu, Trần Thị Thu Dung, Lê Xuân Vĩnh
Số trang: Tr.29-33
Số phát hành: Số 6(Tập 61)
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 570
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: BPA, trầm tích
Chủ đề: Nước thải
Tóm tắt:

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng Bisphenol A (BPA) trong môi trường trầm tích tại khu vực tiếp nhận nước thải từ bãi chôn lấp rác Phước Hiệp trong 7 tháng (tháng 4, 5, 6, 7, 11, 12/2017 và 01/2018), bao gồm 4 vị trí. Phương pháp phân tích được sử dụng là phương pháp chiết pha rắn (SPE) kết hợp với phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) – đầu dò khối phổ (MS). Kết quả thu được trong các mẫu trầm tích đều phát hiện nồng độ của BPA dao động từ 18,56-80,36 ng/g tại 4 vị trí khảo sát. Nồng độ BPA có xu hướng thay đổi nhẹ tại các vị trí lấy mẫu theo thời gian và không gian do sự tích lũy BPA trong môi trường.

Tạp chí liên quan