CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Xác định luật phân phối các công đoạn chủ yếu của quá trình thi công đào cọc barrette

Tác giả: Phạm Hoàng
Số trang: Tr. 212-219
Tên tạp chí: Xây dựng
Số phát hành: Số 05
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Cọc barrette, thi công cọc, luật phân phối
Chủ đề: Thi công -- Cọc
Tóm tắt:

Trình bày kết quả thu thập số liệu, xử lý thống kê xác định đặc trưng số và phân phối xác suất các công đoạn chủ yếu của quá trình thi công cọc barrette.

Tạp chí liên quan