CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá dựa trên khoảng cách từ lời giải trung bình trong lựa chọn giám đốc dự án

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong
Số trang: Tr. 185-187
Tên tạp chí: Xây dựng
Số phát hành: Số 05
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Ra quyết định, đa tiêu chuẩn, đánh giá và lựa chọn, quản lý dự án
Tóm tắt:

Đề xuất một cách tiếp cận định lượng mới dựa trên kỹ thuật ra quyết định đa tiêu chí, phương pháp đánh giá dựa trên khoảng cách từ lời giải trung bình, để ứng dụng trong tình huống cần đưa ra quyết định đánh giá và lựa chọn giám đốc dự án.

Tạp chí liên quan