CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Bàn về công tác quan trắc công trình xây dựng có độ cao lớn tại Việt Nam

Tác giả: TS. Nguyễn Anh Dũng, ThS. Nguyễn Huy Cường
Số trang: Tr. 60-63
Tên tạp chí: Khoa học công nghệ xây dựng
Số phát hành: Số 02
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nhà cao tầng, công trình đang xây dựng, công trình đang sử dụng, quan trắc, TCVN 9360:2012, TCVN 9400:2012, chuyển dịch ngang, dao động
Chủ đề: Quan trắc
Tóm tắt:

Việc quan trắc công trình có độ cao lớn trong quá trình khai thác ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và rất dễ dàng nhận thấy trong các đề cương quan trắc, chúng vẫn là tương tự như một công trình xây dựng mới. Điểm khác biệt duy nhất về chương trình quan trắc giữa loại công trình xây dựng mới và công trình đã đưa vào sử dụng là chu kỳ quan trắc của công trình xây dựng mới phụ thuộc vào giai đoạn chất tải công trình. Thông qua bài báo này các tác giả mong muốn trao đổi những vấn đề tồn tại này và từ đó đề xuất những việc cần làm đối với công tác quan trắc loại công trình này.

Tạp chí liên quan