CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi măng được tăng cường trên mặt đường bê tông nhựa cũ

Tác giả: Lê Xuân Quý
Số trang: Tr. 18-22
Tên tạp chí: Cầu đường Việt Nam
Số phát hành: Số 6
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 624
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Phương pháp tính toán, mặt đường bê tông xi măng, AASHTO 1998, MEPDG
Tóm tắt:

Phân tích và đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp tính toán kết cấu mặt đường bê tông xi măng có lớp móng là mặt đường bê tông nhựa cũ được tận dụng, phục vụ cho việc thiết kế tăng cường đối với mặt đường nâng cấp cải tạo.

Tạp chí liên quan