CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Tập bản đồ các đô thị Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Chân Huyền

Trình bày giao thông chi tiết từng quận, huyện của 5 thành trực thuộc trung ương, bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu

Giới thiệu các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu gồm: TCVN 5641:2012; TCVN 9378:2012; TCVN 9379:2012; TCVN 9380:2012; TCVN 9390:2012; TCVN 9392:2012.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép = Building engineering work - Permissible tolerances in geometry : TCVN 5593 : 2012

TCVN 5593:2012 được chuyển đổi từ TCXD 5593:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu = Foundation works - check and acceptance: TCVN 9361:2012

TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Thiết kế công trình chịu động đất : TCVN 9386:2012

Gồm 2 phần: Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà; Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2