CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Principles of auditing and other assurance services: 19th ed.

Tác giả: Ray Whittington; Kurt Pany

Featuring a balance sheet approach, this title provides a carefully balanced presentation of auditing theory and practice. It is suitable for students who have had limited or no audit experience. It intends to integrate auditing material with that of previous accounting financial, managerial, and systems courses.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.JPG

Bài tập kiểm toán : xuất bản lần thứ 3

Nhóm Tác giả: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chia thành ba loại: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết (ôn tập) và bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giáo trình môn học kế toán quản trị

Tác giả: TS. Phạm Châu Thành, TS. Phạm Xuân Thành

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí; Chương 3: Phân tích biến động chi phí sản xuất; Chương 4: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị; Chương 5: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Chương 6: Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Chương 7: Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Chương 8: Định giá sản phẩm; Chương 9: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý; Chương 10: Dự toán ngân sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kế toán ngân hàng: Tái bản bổ sung lần thứ 4

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Loan, TS. Lâm Thị Hồng Hoa

Chương 1. Tổng quan về kế toán ngân hàng; Chương 2. Kế toán nghiệp vụ tiền mặt; Chương 3. Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán; Chương 4. Kế toán nghiệp vụ tín dụng; Chương 5. Kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn; Chương 6. Kế toán tài sản cố định - công cụ; ...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kế toán quản trị: Phần 2: Phân tích CVP - dự toán - đánh trách nhiệm định giá bán - thông tin thích hợp để ra quyết định

Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dược, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí; Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí; Chương 3: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Chương 4: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính; Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức; Chương 6: Phân tích biến động chi phí.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 4