CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Kế Toán
.jpg

Principles of accounting : 12th ed.

Tác giả: Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson

The first section is Concepts and focuses on the overarching accounting concepts that require consistent reiteration throughout the course. With a clear understanding of the concepts, you are then ready to experience the second section--Accounting Applications. Here you practice the application of accounting procedures with features like "Apply It" and a new transaction analysis model, which clearly illustrates how transactions are the result of business decisions and recorded in a way to show their effects on the financial statements. Finally, you utilize section three, Business Applications. This section illustrates how the concepts and procedures are used to make business decisions.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

Accounting information systems : instructor's resource manual with test bank : 3rd ed.

Tác giả: Cynthia Heagy, John Nash

Part 1. Course syllabus; Part 2. Solution manual; Part 3. Test bank.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Principles of auditing and other assurance services: 19th ed.

Tác giả: Ray Whittington; Kurt Pany

Featuring a balance sheet approach, this title provides a carefully balanced presentation of auditing theory and practice. It is suitable for students who have had limited or no audit experience. It intends to integrate auditing material with that of previous accounting financial, managerial, and systems courses.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.JPG

Bài tập kiểm toán : xuất bản lần thứ 3

Nhóm Tác giả: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chia thành ba loại: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi lý thuyết (ôn tập) và bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Giáo trình môn học kế toán quản trị

Tác giả: TS. Phạm Châu Thành, TS. Phạm Xuân Thành

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí; Chương 3: Phân tích biến động chi phí sản xuất; Chương 4: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị; Chương 5: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Chương 6: Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Chương 7: Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Chương 8: Định giá sản phẩm; Chương 9: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý; Chương 10: Dự toán ngân sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5