CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
.jpg

Nghệ thuật nói trước công chúng : phương pháp nói chuyện hiệu quả = making effective presentation

Tác giả: Barry Clough

Phần 1. Lên kế hoạch và chuẩn bị; Phần 2. Kỹ năng diễn thuyết; Phần 3. Hình thức diễn thuyết; Phần 4. Thuyết trình trước hội đồng; Phần 5. Trả lời câu hỏi của người nghe; Phần 6. Giành phần thắng trong cuộc tranh biện.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái

Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt, Lê Lưu Oanh

Chương 1. Phê bình sinh thái; Chương 2. Khuynh hướng văn xuôi sinh thái Việt Nam sau 1975; Chương 3. Cảm hứng phê phán từ điển nhìn hình thái; Chương 4. Kiến lập cảm quan đạo đức sinh thái.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Tiếng việt thực hành : tái bản lần thứ 19

Tác giả: Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng

Gồm 7 chương 1. Khái quát về văn bản; 2. Thực hành phân tích văn bản; 3. Thuật lại nội dung tài liệu khoa học; 4.Tạo lập văn bản; 5. Đặt câu trong văn bản; 6. Dùng từ trong văn bản; 7. Chữ viết trong văn bản.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

The urban setting thesaurus : a writer's guide to city spaces

Tác giả: Angela Ackerman, Becca Puglisi

Making readers care and feel like they're part of the story should be the number one goal of all writers. Ironically, many storytellers fail to maximize one of fiction's most powerful elements to achieve this. Another practical how-to book from Angela Ackerman & Becca Puglisi, this time to help you flesh out your descriptive writing of rural settings.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

The rural setting thesaurus : a writer's guide to personal and natural place

Tác giả: Angela Ackerman, Becca Puglisi

Within the pages of a book exists a world drawn from a writer’s deepest imaginings, one that has the ability to pull readers in on a visceral level. Another practical how-to book from Angela Ackerman & Becca Puglisi, this time to help you flesh out your descriptive writing of rural settings. No more driving out to the countryside to bait the bull so you can describe the shape, size and smell of a cowflap. It's all right here, right down to the flies.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4