CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Xác suất thống kê : dành cho Sinh viên các trường kỹ thuật và công nghệ : tái bàn lần thứ nhất cớ sữa chữa, bổ sung

Tác giả: Tô Văn Ban

Chương 1. Biến cố, xác suất biến cố; Chương 2. Biến ngẫu nhiên; Chương 3. Vectơ ngẫu nhiên; Chương 4. Thống kê; Chương 5. Mô hình hồi quy tuyến tính; Chương 6. Bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae : 2nd ed. (with CD)

Tác giả: David M. John, Brian A. Whitton, Alan J. Brook

Building on the success of the first edition and featuring contributions from leading experts in the field, this expanded and thoroughly revised second edition provides an indispensable guide to the freshwater and terrestrial algae of the British Isles. It is an up-to-date account of and identification tool for more than 2400 algal species (excluding diatoms), highlighting their wider distribution around the world. Detailed descriptions are fully illustrated with clear line drawings and photographs including 190 full-page plates, eight of which are full colour. In addition, user-friendly keys enable the accurate identification of specimens to the level of genus and species. This edition includes expanded information on ecology and the implications of recent molecular research, along with coverage of 200 extra species. The accompanying DVD provides an updated colour photo catalogue, highly illustrated articles and video clips, making this the comprehensive reference tool for both researchers and professionals in the field.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Phycology : 5th ed.

Tác giả: Robert Edward Lee

Phycology is the study of algae, the primary photosynthetic organisms in freshwater and marine food chains. Aimed at upper-level undergraduate and graduate students in phycology, limnology and biological oceanography, this revised edition maintains the format of previous editions, whilst incorporating the recent developments in the field such as: the potential and challenges of producing algae biofuel; the proliferation of algal toxins; and the development of new molecular tools and technologies on ancestry, phylogeny, and taxonomy of algae. This book includes 4 parts: Part 1: Introduction. Part 2. The prokaryotic algae. Part 3: Evolution of the Chloroplast. Part 4: Evolution of two membranes of Chloroplast endoplasmic reticulum and the chlorarachniophyta.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Xác suất nâng cao : giáo trình dành cho sinh viên đại học, học viên cao học

Tác giả: Đặng Hùng Thắng

Gồm 6 chương: Các chương 1 - 3 trình bày các kiến thức cơ bản, quan trọng và sâu sắc nhất của lý thuyết xác suất như: không gian xác suất, biến ngẫu nhiên, tính độc lập và kỳ vọng có điều kiện, các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, hàm đặc trưng; Chương 4 giới thiệu một số quy luật cơ bản của lý thuyết xác suất, những "viên ngọc quý" của lý thuyết xác suất như: luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm, định lý ba chuỗi, luật loga lặp; Hai chương 5 và 6 giới thiệu hai chủ đề hiện đại và có tính thời sự của lý thuyết xác suất: giải tích ngẫu nhiên và xác suất trên không gian metric. Các định lý được chứng minh chặt chẽ đầy đủ. Cuối mỗi chương đều có một hệ thống chọn lọc các bài tập.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.png

Lý thuyết xác suất : tái bản lần thứ 6

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên

Trang bị các kiến thức cơ bản về toán cao cấp bao gồm giải tích cổ điển và đại số tuyến tính.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1