CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Ngoại Ngữ
.jpg

ABC toeic reading comprehension

Tác giả: Park Hye Yeong, Jeong Ji Won

Presenting two sections: Section 1: Grammar; Section 2: Reading.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Very easy Toeic : second edition (with CD)

Tác giả: Anne Taylor, Garrett Byrne

Bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho bài tập.Mỗi bài học trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rỏ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp và một bài kiểm tra nhỏ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Starter TOEIC : third edition (with CD)

Tác giả: Anne Taylor, Casey Malarcher

Including four chapters: Chapter 1: Grammar practice; Chapter 2. Lítening & reading practice; Chapter 3. Practice test; Chapter 4. Support.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Developing skills for the toeic test (with CD)

Tác giả: Paul Edmunds, Anne Taylor

Developing skills for the toeic test is designed to help students prepare by providing practice with question formats, vocabulary, grammar, and structures commonly found on the TOEIC test.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

ABC toeic listening comprehension

Tác giả: Lee Soo-Yong

Presenting four parts: Photograph descriptions, Questions responses, Short conversations, Short talks.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3