CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017) : phần các tội phạm

Nhóm Tác giả: PGS. TS. Trần Văn Luyện, PGS. TS. Phùng Thế Vắc, TS. Lê Văn Thư, TS. Nguyễn Mai Bộ,...

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là một đạo luật lớn không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh trật tự của đất nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta. So với Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược và xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đặc biệt là chủ trương: “Đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 : tương ứng với các điều khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Tác giả: Duy Khanh (tuyển chọn và hệ thống)

Phần A. Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đâí đai từ năm 2013 đến năm 2018; Phần B. Các văn bản quy phạm pháp luật.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự

Tác giả: ThS. Lê Hồng Hải (Biên soạn)

Phần I: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự; Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự; Phần III: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; Phần IV: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự; Phần V: Án lệ ( đã cập nhật đầy đủ 10 án lệ được Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thông qua).

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Biên soạn theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và văn bản mới nhất

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp

Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Giới thiệu nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và các văn bản về tương trợ tư pháp.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 : sách tham khảo

Tác giả: TS. Nguyễn TRí Tuệ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà; TS. Đào Thùy Dương (chb)

Phần 1. Những quy định chung; Phần 2. Khởi tố, điều tra vụ án hình sự; Phần 3. Truy tố; Phần 4. Xét xử vụ án hình sự; Phần 5. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án; Phần 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháo luật; Phần 7. Thủ tục đặc biệt; Phần 8. Hợp tác quốc tế; Phần 9. Điều khoản thi hành.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5