CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Điều dưỡng
.jpg

Điều dưỡng nhi khoa cơ bản

Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Hải (chủ biên)

Cung cấp một cách có hệ thống kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe trẻ em; nội dung chính xác; các bước của quy trình kỹ thuật ngắn gọn, kèm theo có mô tả cụ thể các thao tác cần thực hiện, ý nghĩa của từng thao tác và tiêu chuẩn phải đạt; đồng thời cũng đề cập đến nguy cơ tai biến và cách xử trí, phòng ngừa để điều dưỡng dễ thực hiện và có kế hoạch theo dõi, chăm sóc đảm bảo nhi khoa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng : modul 3 : quản lý chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh

Nhóm Tác giả: Hội Điều dưỡng Việt Nam - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng

Modul 3 gồm 13 bài, 64 tiết học, cung cấp các kiến thức về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh. Bao gồm các nội dung như quy trình điều dưỡng, tổng quát về chất lượng chăm sóc y tế, chất lượng chăm sóc người bệnh, các tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh, phương pháp đo lường chất lượng chăm sóc người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa, an toàn trong tiêm truyền và phân cấp chăm sóc.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng : modul 2 : các kỹ năng quản lý cơ bản

Nhóm Tác giả: Hội Điều dưỡng Việt Nam - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng

Modul 2 bao gồm 17 bài, 78 tiết học, cung cấp các kiến thức về quản lý lãnh đạo điều dưỡng, các kỹ năng giúp quá trình quản lý và lãnh đạo hiệu quả như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý nhân lực, kỹ năng lập kế hoạch công tác điều dưỡng, kỹ năng giao tiếp...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng : modul 1 : chính sách y tế và tổ chức điều dưỡng

Nhóm Tác giả: Hội Điều dưỡng Việt Nam - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng

Modul 1 gồm 18 bài, 64 tiết học, cung cấp kiến thức về hệ thống và mô hình tổ chức quản lý bệnh viện và các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện các tuyến, nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng bệnh viện. Quá trình thành lập và phát triển hội điều dưỡng Việt Nam...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Chương trình và tài liệu Đào tạo phòng ngừa trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Nhóm Tác giả: Hội Điều dưỡng Việt Nam

Giới thiệu về chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo phòng ngừa trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10