CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Môi Trường
.jpg

Vi sinh vật học thực phẩm : giáo trình

Tác giả: Kiều Hữu Ảnh

Giới thiệu các kiến thức chung về các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm, bào tử của chúng, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng, cũng như vai trò của chúng trong việc sản xuất các loại thực phẩm lên men, các kiến thức về sự gây hư hỏng thực phẩm và ba loại bệnh phát sinh từ thực phẩm được đặc biệt nhấn mạnh.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý: Giáo trình

Nhóm Tác giả: Lê Văn Khóa (chủ biên), Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp

Hệ thống những kiến thức cơ bản, cập nhật về sinh thái - môi trường đất và các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất trong bối cảnh của biến đổi khí hậu toàn cầu và tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hướng dẫn thiết kế kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phan Tiến Tâm

Chương 1. Mục tiêu và nội dung của học phần; Chương 2. Một số vấn đề cơ bản; Chương 3. Cơ sở khoa học, phương pháp thiết kế kỹ thuật mạng lưới cấp nước; Chương 4. Các bước triển khai tính toán, thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị; Chương 5. Hồ sơ thiết kế mẫu một dự án điển hình ( thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư Hà Đô, quận 12, TP.HCM).

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Tác giả: GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng

Những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu công nghiệp. Luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi trường. Các phương cách quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. Quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệp. Quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Quản lý chất lượng môi trường : giáo trình

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà

Chương 1, 2 giới thiệu các khái niệm về quản lý môi trường và quản lý chất lượng môi trường, các công cụ quản lý môi trường hướng đến phát triển bền vững. Chương 3 - 8 giới thiệu các nội dung chính sách của công tác quản lý chất lượng môi trường. Chương 9 giới thiệu một số phương hướng và chương trình hành động chiến lược trên thế giới và tại Việt Nam.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5