CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Môi Trường
.jpg

General parasitology: 2nd edition

Tác giả: Cheng, Thomas C.

Table of contents: 1 - Parasitism and symbiosis 2 - The microenvironment and the phases of parasitism 3 - Immunity to parasites 4 - Introduction to the parasitic protozoa 5 - Sarcodina and opalinata: the amoebae and opalinids 6 - Apicomplexa, microspora, ascetospora, and myxozoa 7 - Ciliophora: the ciliates 8 - Introduction to the symbiotic flatworms 9 - Monogenea: the monogenetic trematodes 10 - Digenea: the digenetic trematodes 11 - Cestoidea: the tapeworms cestodaria: the unsegmented tapeworms 12 - Eucestoda: the true tapeworms 13 - Acanthocephala: the spiny-headed worms 14 - Nemata: the roundworms adenophorean nematodes 15 - Secernentean nematodes physiology and biochemistry of nematodes 16 - Introduction to the parasitic arthropods 17 - The mites 18 - Introduction to the parasitic insects 19 - Diptera: the flies, gnats, and mosquitoes 20 - Hemiptera: the true bugs hymenoptera: the wasps coleoptera: the beetles strepsiptera: the twisted-wing 21 - Other zooparasites

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Ecoliterate : how educators are cultivating emotional, social, and ecological intelligence

Tác giả: Daniel Goleman; Lisa Bennett; Zenobia Barlow

Section 1. Stories from the field; Part 1. Standing strong on a coal mountain; Part 2. From anger to action in oil country; Part 3. Shared water: moving beyond boundaries; Part 4. Nourishing communities with food; Section 2. Professional development strategies.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Lượng

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Tác giả: Trần Văn Mô

Giới thiệu các xu hướng quy hoạch đô thị thế kỷ 21, quản lí môi trường thế kỷ 21 trong mối quan hệ qua lại kinh tế - sinh thái, kinh nghiệm quốc tế trong quản lí ngập lụt đô thị, quy hoạch quản lí tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Hồ đô thị - Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm = Urban lakes and ponds - Technical management and pollution control

Tác giả: PGS. TS. Trần Đức Hạ

Tìm hiểu về đặc điểm, ô nhiễm và suy thoái, quản lý, các biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước hồ đô thị.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3