CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Tư tưởng Hồ Chí Minh : giáo trình (dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) : xuất bản lần thứ 11

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam; Chương 5: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : giáo trình (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) : xuất bản lần thứ 11

Nhóm Tác giả: Bộ giáo dục và Đạo tạo

Trình bày đối tương, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 -1975); Đường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : xuất bản lần thứ 11

Nhóm Tác giả: Bộ giáo Dục và Đào tạo

Phần 1. Thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; Phần 2. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phần 3. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Triết học cơ sở : giáo trình (dùng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành triết học)

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tấn Hùng, NGƯT. PGS. TS. Lê Hữu Ái

Trình bày những kiến thức cơ bản nhất về triết học. Đi sâu làm rõ nguồn gốc các khái niệm, thuật ngữ triết học. Nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao về triết học.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Lịch sử biên niên Đảng cộng sản Việt Nam

Nhóm Tác giả: Nguyễn Quý, Vũ Nhai, Tạ Đình Đồng, ...[et.al]

Gồm những sự kiện quan trọng phản ánh thời kỳ Đảng Cộng sản Đông dương, Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đến tháng 7-1954, kí hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2