Thông báo
Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện, cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 03/2012

17/03/2012

Bảng thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện - Tại cơ sở 209 Phan Thanh (Từ ngày 18/02 đến 17/03/2012).

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 03 năm 2012)

16/03/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 03 năm 2012).

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 03 năm 2012)

16/03/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 03 năm 2012).

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 03/2012

16/03/2012

Bảng thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều trong tháng từ ngày 17/02 đến 16/03/2012.

Thống kê số lượng sinh viên đăng ký sử dụng Thư viện - Tháng 02/20112

23/02/2012

Thống kê số lượng sinh viên đăng ký sử dụng Thư viện - Tháng 02/2012.

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 7/25 Quang Trung - Tháng 02/2012

18/02/2012

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều nhất - Tại cơ sở 7/25 Quang Trung (Từ 18/01/2012 đến 18/02/2012).

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 02 năm 2012)

17/02/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 02 năm 2012).

Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 02/2012

17/02/2012

Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 02/2012.

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 02/2012

17/02/2012

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 02/2012.

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 02 năm 2012)

17/02/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 02 năm 2012).