Thông báo
Thông báo đăng ký sử dụng thư viện năm học 2012 - 2013

07/08/2012

Từ ngày 08/08/2012, Thư viện Đại học Duy Tân tiến hành tổ chức đăng ký sử dụng thư viện năm học 2012 - 2013 cho bạn đọc có nhu cầu.

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 06 năm 2012)

18/06/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 06 năm 2012).

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 06 năm 2012)

18/06/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 06 năm 2012).

Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện, cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 04/2012

17/05/2012

Thống kê số lượt bạn đọc là Sinh viên đến Thư viện, cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 04/2012.

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 04 năm 2012)

18/04/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở K7/25 Quang Trung (Tháng 04 năm 2012).

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 04/2012

18/04/2012

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 209 Phan Thanh - Tháng 04/2012.

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 04 năm 2012)

16/04/2012

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn tại cơ sở 209 Phan Thanh (Tháng 04 năm 2012).

Thống kê số lượng sinh viên đăng ký sử dụng Thư viện - Tháng 03/20112

26/03/2012

Thống kê số lượng sinh viên đăng ký sử dụng Thư viện - Tháng 03/2012 (Từ 22/02/2012 đến 21/03/2012).

Thống kê những đầu sách bạn đọc mượn nhiều tại cơ sở 7/ 25 Quang Trung (Tháng 03 năm 2012)

18/03/2012

Thống kê những đầu sách được bạn đọc mượn nhiều - Tại cơ sở 7/25 Quang Trung (Từ 18/2/2012 đến 18/3/2012).