CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Essentials of comparative politics : 4th ed.

Tác giả: Patrick H. O'Neil

Essentials of Comparative Politics introduces students to the concepts that political scientists use to study and compare political systems and the particulars of specific political systems. The Fourth edition has been revised and updated to include the most current and relevant examples and scholarship. The text is available with a corresponding casebook of 13 country studies and a corresponding reader; the three components can be used individually or in any combination.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The American political system: 2nd ed.

Tác giả: Ken Kollman

The American Political System focuses on the core insights of political science that students need to understand American government. Each chapter is organized around the real-world puzzles that draw scholars and students alike to study American politics and provides a clear, consistent framework for thinking analytically about these questions.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Cases in comparative politics : 4th ed.

Tác giả: Patrick H. O'Neil, Karl Fields, Don Share

Cases in Comparative Politics, Fourth edition, is a set of thirteen country studies that describe politics in the United Kingdom, the United States, France, Germany, Japan, Russia, China, India, Iran, Brazil, Mexico, South Africa, and Nigeria. This casebook applies the conceptual framework developed in the core textbook, Essentials of Comparative Politics, across countries with a consistent organization that facilitates comparison and aids understanding.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Tấm gương người làm khoa học: Tập 10

Giới thiệu sơ lược về tiểu sử, sự nghiệp và những đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trên các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, văn hoá, nghệ thuật, văn hoá, giáo dục...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Mâu thuẫn một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng

Trình bày khái niệm và kết cấu của mâu thuẫn biện chứng; Nghiên cứu những đặc trưng của mâu thuẫn biện chứng với mâu thuẫn logic hình thức; Phân loại mâu thuẫn biện chứng, mâu thuẫn xã hội và phương pháp phân tích mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn... trong lĩnh vực kinh tế, xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1