CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The positive trait thesaurus : a writer's guide to character attributes
 • Tác giả: Angela Ackerman, Becca Puglisi
 • Nhà xuất bản: JADD - USA
 • Năm xuất bản: 2013
 • Số trang:244 p.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45785
 • ISBN:9780989772518
 • Mã Dewey:808.397
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Creative writing, english language, fiction
 • Chủ đề: English language--Rhetoric & Fiction -- Technique
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: In these brilliantly conceived, superbly organized and astonishingly thorough volumes, Angela Ackerman and Becca Puglisi have created an invaluable resource for writers and storytellers. Whether you are searching for new and unique ways to add and define characters, or brainstorming methods for revealing those characters without resorting to clichés, it is hard to imagine two more powerful tools for adding depth and dimension to your screenplays, novels or plays.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề