CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The urban setting thesaurus : a writer's guide to city spaces
 • Tác giả: Angela Ackerman, Becca Puglisi
 • Nhà xuất bản: Writers Helping Writers - USA
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:296 p.
 • Kích thước:25 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45769
 • ISBN:9780989772563
 • Mã Dewey:808.3
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:4/4
 • Từ khóa:Literature, creative writing, Cities and towns in literature
 • Chủ đề: Creative writing & Fiction -- Technique
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: Making readers care and feel like they're part of the story should be the number one goal of all writers. Ironically, many storytellers fail to maximize one of fiction's most powerful elements to achieve this. Another practical how-to book from Angela Ackerman & Becca Puglisi, this time to help you flesh out your descriptive writing of rural settings.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề