CSDL sách

Trở về
.jpg
 • The business of design : balancing creativity and profitability : 1st ed.
 • Tác giả: Keith Granet
 • Nhà xuất bản: Princeton Architectural Press - New York
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:208 p.
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45796
 • ISBN:9781616890186
 • Mã Dewey:745.2068
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Design, success in business, design services
 • Chủ đề: Design & Success in business
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến Trúc
 • Tóm tắt: Chapter 1. The foundation of a design business; Chapter 2. Business and financial managemet; Chapter 3. Marketing and public relations; Chapter 4. Human resources; Chapter 5. Project management; Chapter 6. Product development.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề