Kết quả tìm kiếm
Có 42006 kết quả được tìm thấy
1 American corporate identity 2007

Logos, complete identity programs, corporate identity manuals, letterhead designs, package designs, signage and environmental graphics, and corporate brochures.

2 Các giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng

Giới thiệu chung về các giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng; Các mô hình định tuyến P2P; Khảo sát một số giao thức định tuyến dựa trên tài liệu; So sánh hiệu năng của các giao thức định tuyến theo mô hình tài liệu.

3 Đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định: Thách thức và xu hướng

Bài viết nhấn mạnh rằng, đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định là vấn đề quan trọng và phức tạp. Đồng thời, bài viết phân tích vai trò của cơ quan tài phán hiến pháp; nhu cầu xây dựng cũng như vận dụng các phương pháp lập luận nhằm đánh giá tích hợp hiến của việc giới hạn quyền dựa trên phương pháp phân tích tính tương xứng đang khá thịnh hành trên thế giới. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số gợi mở đối với những thách thức trong việc đánh giá tích hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định trong bối cảnh thi hành Hiến pháp năm 2013.

4 động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam

Nêu lên tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu của các công ty chứng khoán niêm yết tại Việt Nam.

5 Giáo trình tiếng Hoa Luyện nghe

7 Hành nghề kế toán tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Phân tích những hạn chế bất cập của pháp luật về loại hình cung cấp dịch vụ kế toán và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ kế toán.

8 Kỹ xảo lập trình: Visual Basic. net

9 Lập trình ASP.NET 2.0 - tập 5 - quyển 3

10 Lập trình ASP.NET 2.0: Quyển 3: