Tủ sách DTU

Quản trị nguồn nhân lực = Human resouce management

Tác giả: John M. Ivancevich

Gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực và môi trường; Phần 2: Tiếp cận nguồn nhân lực; Phần 3: Khen thưởng cho các nguồn nhân lực; Phần 4: Phát triển nguồn nhân lực; Phần 5: Các mối quan hệ giữa người lao động - ban quản lý và nâng cao sự an toàn - sức khỏe.

  • Hiện trạng: Còn sách