CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Du Lịch
.jpg

Marketing du lịch

Tác giả: Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang

Chương 1: Tổng quan về  marketing và marketing du lịch; Chương 2: Sản phẩm, dịch vụ, du lịch; Chương 3: Giá cả; Chương 4: Hệ thống phân phối; Chương 5: Chiêu thị; Chương 6: Thiết lập kế hoạch trong du lịch; Chương 7: Tổ chức bộ phận marketing  và quản trị lực lượng bán hàng; Chương 8: Tiến trình bán hàng; Chương 9: Bán sản phẩm ở khách sạn nhà hàng; Chương 10: Dịch vụ trọn gói chương trình du ...

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1