CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Xây Dựng
.jpg

Quy hoạch đơn vị ở : tuyển tập đồ án quy hoạch số 1= Neighborhood unit planning - collection of student

Nhóm Tác giả: Trường Đại Học Xây Dựng - Khoa Kiến Trúc - Bộ Môn Quy hoạch

Giới thiệu các đồ án quy hoạch đơn vị ở.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Vẽ kĩ thuật : giáo trình

Tác giả: Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn

Chương 1: Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng; Chương 2: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật; Chương 3: Vẽ hình học; Chương 4: Hình chiếu vuông góc; Chương 5: Giao tuyến của vật thể; Chương 6: Hình chiéu trục đo; Chương 8: Hình cắt và mặt cắt; Chương 9: Bản vẽ chi tiết; Chương 10: Vẽ quy ước và một số chi tiết thông dụng; Chương 11: Các mối ghép; Chương 12: Bản vẽ lắp; Chương 13: Sơ đồ; Chương 14: Sử dụng Auto CAD để thành lập bản vẽ. Cuối chương có bài tập.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1