CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Biological distance analysis : forensic and bioarchaeological perspectives
 • Tác giả: Marin A. Pilloud, Joseph T. Hefner
 • Nhà xuất bản: Elsevier - USA
 • Năm xuất bản: 2016
 • Số trang:25 cm
 • Kích thước:487 p.
 • Số đăng ký cá biệt:47647
 • ISBN:9780128019665
 • Mã Dewey:577.88
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Bioinformatics, physical anthropology, forensic anthropology
 • Chủ đề: Bioinformatics & Physical Anthropology
 • Chuyên ngành: Khoa Học Tự Nhiên
 • Tóm tắt: The book is divided into three main sections. The first section clearly outlines datasets and methods within biological distance analysis, beginning with a brief history of the field and how it has progressed to its current state. The second section focuses on approaches using the individual within a forensic context, including ancestry estimation and case studies.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề