CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Pixar storytelling : rules for effective storytelling based on Pixar's greatest films : 2nd ed.
 • Tác giả: Dean Movshovitz
 • Nhà xuất bản: Independently - New York
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:113 p.
 • Kích thước:23 cm
 • Số đăng ký cá biệt:46685
 • ISBN:9781717736406
 • Mã Dewey:808.23
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Motion picture authorship, Pixar (Firm), animated films
 • Chủ đề: Motion picture authorship & Animated films -- Authorship
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: Pixar Storytelling is about effective storytelling rules based on Pixar’s greatest films. The book consists of ten chapters, each of which explores an aspect of storytelling that Pixar excels at. Learn what Pixar’s core story ideas all have in common, how they create compelling, moving conflict and what makes their films’ resolutions so emotionally satisfying.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề