CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tiếng việt thực hành : tái bản lần thứ 19
 • Tác giả: Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng
 • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang:279 tr.
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:45888
 • ISBN:9786040084507
 • Mã Dewey:495.92
 • Đơn giá:38000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Trung - Anh
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Tiếng Việt thực hành
 • Chủ đề: Tiếng Việt -- Thực hành
 • Chuyên ngành: Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Tóm tắt: Gồm 7 chương 1. Khái quát về văn bản; 2. Thực hành phân tích văn bản; 3. Thuật lại nội dung tài liệu khoa học; 4.Tạo lập văn bản; 5. Đặt câu trong văn bản; 6. Dùng từ trong văn bản; 7. Chữ viết trong văn bản.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề