CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Life lessons from family vacations : trips that transform
 • Tác giả: Rich Tocquigny, Carla Tocquigny
 • Nhà xuất bản: Taylor Trade Publishing - Lanham
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:224 p.
 • Kích thước:17 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44722
 • ISBN:9781630760816
 • Mã Dewey:790.069
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Family vacations
 • Chủ đề: Family vacations
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Family vacations: we’ve all taken them. Many view family vacations as some of the greatest learning experiences and transforming moments of life. Life Lessons from Family Vacations is an indulgent adventure unto itself, with many engaging family stories that will remind you of your own travels and perhaps reignite your globetrotting spirit (and courage) to journey with family again.
Sách cùng chuyên ngành