CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Where am I eating? : an adventure through the global food economy
 • Tác giả: Kelsey Timmerman
 • Nhà xuất bản: Wiley - New Jersey
 • Năm xuất bản: 2014
 • Số trang:301 p.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:44783
 • ISBN:9781118966525
 • Mã Dewey:338.19
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Food industry and trade, United States
 • Chủ đề: Food industry and trade
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: Part 1: Coffee: Product of Colombia. Part 2: Chocolate: Product of West Africa. Part 3: Banana: Product of Costa Rica. Part 4: Lobster: Product of Nicaraqua. Part 5: Apple Juice: Product of China. Part VI: My life: Product of USA.
Sách cùng chuyên ngành