CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kinh tế Việt Nam thăng trầm và đột phá
 • Tác giả: Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng
 • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang:554 tr.
 • Kích thước:22 cm
 • Số đăng ký cá biệt:18539
 • Mã Dewey:330.597
 • Đơn giá:80000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Kinh tế Việt Nam
 • Chủ đề: Kinh tế -- Việt Nam
 • Chuyên ngành: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Tóm tắt: Trình bày 3 phần: Phần 1: Thăng trầm như sóng gió, Những hạt mầm đầu tiên, Cam go độc lập tiền tệ: 1945-1954, Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1955-1985, Kinh tế tài chính thời kỳ Đổi Mới 1986-2000, Đặc trưng biến động kinh tế trong quá trình chuyển đổi; Phần 2. Đột phá tư duy kinh tế: Đổi Mới, Hệ thống ngân hàng hai cấp, Tài sản và Thị trường, Thị trường chứng khoán; Phần 3: Vấn đề và hiện tượng như Một số vấn đề của các thị trường tài sản, Quản lý nhà nước đối với các thị trường và tài sản, Việt Nam hội nhập toàn cầu.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề