CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Beginner's guide to ZBrush
 • Nhóm Tác giả: 3dtotal
 • Nhà xuất bản: 3dtotal - Mew York
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang:269 p.
 • Kích thước:23 cm
 • Số đăng ký cá biệt:43501
 • ISBN:9781909414501
 • Mã Dewey:006.693
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:3D, digital art, ZBrush
 • Chủ đề: Digital art & 3D Game
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: The ability to create concepts in 3D is an increasingly valuable skill for many creators, with more and more artists and students picking up Pixologic's ZBrush software every day. ZBrush's sculptural approach to 3D modeling almost resembles real clay, making it the first choice for artists seeking an intuitive way to make digital models. Beginner's Guide to ZBrush is the essential how-to for starting out in this powerful software, with professional artists offering detailed instructions and tutorials that explain ZBrush's core tools, techniques, and most accessible workflows.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề