CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Độ tin cậy mờ của kết cấu chịu tải trọng động
 • Tác giả: TS. Lê Công Duy
 • Nhà xuất bản: Xây dựng - H.
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang:206 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:41950
 • Mã Dewey:693.8
 • Đơn giá:105000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:20/20
 • Từ khóa:Kết cấu chịu tải trọng động, độ tin cậy mờ, kỹ thuật xây dựng
 • Chủ đề: Kết cấu
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Phân tích trạng thái kết cấu và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu trong trường hợp một số đại lượng không chắc chắn ở đầu vào của bài toán được mô tả dưới dạng các số mờ.
Sách cùng chuyên ngành