CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:41908
 • ISBN:978-0831130923
 • Mã Dewey:621.80212
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Mechanical engineering, Machine-shop practice, Machinery
 • Chủ đề: Mechanical engineering & Machine-shop practice & Machinery
 • Chuyên ngành: Khoa Xây Dựng
 • Tóm tắt: Mathematics; Mechanics and strength of materials; Properties, treatment, and testing of material; Dimensioning, gaging , and measuring; Tooling and toolmaking; Machining operations; Manufacruring processes; Pasteners; Threads an threading; Gears, spliner, and cams; Machine elements; Measuring units.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề