CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:26 cm
 • Số đăng ký cá biệt:38386
 • ISBN:9780078025587
 • Mã Dewey:657
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Accounting
 • Chủ đề: Accounting -- Case studies
 • Chuyên ngành: Khoa Kế Toán
 • Tóm tắt: With 55 years of success in the principles of accounting market, this title reflects extensive use of small business examples, the integration of new technology learning tools, superior end of chapter material, and a engaging, pedagogical design.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề