Tủ sách DTU

Đạo đức kinh doanh = Business ethics

Tác giả: Laura P. Hartman, Joe Desjardins

Gồm 10 chương: Chương 1: Đạo đức kinh doanh; Chương 2: Đưa ra quyết định đạo đức cho cá nhân và trong công việc; Chương 3: Triết lý đạo đức và kinh doanh; Chương 4: Văn hóa công ty - Ảnh hưởng và các hàm ý; Chương 5: Trách nhiệm xã hội của công ty; Chương 6: Đưa ra quyết định đạo đức: Trách nhiệm của chủ công ty và quyền lợi của người lao động; Chương 7: Đưa ra quyết định đạo đức: Kỹ thuật và quyền riêng tư cá nhân tại nơi làm việc; Chương 8: Đạo đức và tiếp thị; Chương 9: Kinh doanh, môi trường và tính bền vững; Chương 10: Lập quyết định có đạo đức: Quản trị doanh nghiệp, kế toán và tài chính.

  • Hiện trạng: Còn sách