Tủ sách DTU

Kinh tế trong quản trị

Tác giả: Nguyễn Lê Giang Thiên

Gồm 5 phần: Phần 1: Một số nội dung khái quát; Phần 2: Phân tích cầu; Phần 3: Phân tích sản xuất và chi phí; Phần 4: Tối đa hóa lợi nhuận trong cấu trúc thị trường khác nhau; Phần 5: Rủi ro và không chắc chắn.

  • Giá bán: 150.000
  • Hiện trạng: Còn sách