Tủ sách DTU

Tổ chức: Hành vi, cơ cấu, quy trình = Organizations: Behavior, structure, processes

Tác giả: James L. Gibson

Gồm 5 phần: Phần 1: Giới thiệu; Phần 2: Hành vi trong tổ chức: Cá nhân; Phần 3: Hành vi trong tổ chức: Nhóm và sự ảnh hưởng giữa các cá nhân; Phần 4: Cơ cấu và thiết kế của tổ chức; Phần 5: Quy trình trong tổ chức.

  • Hiện trạng: Còn sách