CSDL sách

Trở về
001
000005864
003
LDTU
020
$c167000 VNĐ
041
$avie
082
$a324.25970751
245
$aLịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam $cTrịnh Nhu, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Quý (Biên soạn) $nTập 2 $pĐảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1930 - 1945)
250
$aTái bản lần thứ 2
260
$aH. $bChính trị Quốc gia $c2012
300
$a1115 tr. $c21 cm
500
$aĐTTS ghi: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
520
$aTrình bày những sự kiện phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930-1945).
650
$aĐảng cộng sản Việt Nam
653
$aĐảng cộng sản Việt Nam
700
$aTrịnh, Nhu $e Biên soạn
852
$aK 7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Yến Phương
927
Mua
928
40225
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề