CSDL Sách

Duyệt theo:
Access -- Lập trình
.jpg

Access và ứng dụng: Giáo trình

Tác giả: Huỳnh Quyết Thắng

Gồm 06 chương: Chương 1: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, Chương 2: tạo lập cơ sở dữ liệu; Chương 3: Thiết kế biểu mẫu và báo cáo; Chương IV: Lập trình trên Access; Chương 5: Sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access; Chương 6: Sử dụng cơ sở dữ liệu trong Visual Basic.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1