CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Lý Luận Chính Trị
.jpg

Lịch sử các học thuyết kinh tế: Giáo trình

Tác giả: Trần Bình Trọng

Gồm các nội dung sau: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ; Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KTCT học tư sản cổ điển từ giữa thế kỷ XV đến XIX; Kinh tế chính trị học tiểu tư sản, ...

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3
.jpg

Chính trị: Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp: Giáo trình

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo Dục Và Đào tạo

Những vấn đề quan trọng của cuốn sách là các quan điểm và đường lối chủ trương hiện hành của Đảng được chọn lọc và cố gắng trình bày dễ hiểu.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1