CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
.jpg

Management: 5th edition

Tác giả: John R. Schermerhorn

Introduction; The manager’s environment; Planning; Organizing; Leading; Controlling.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Principles of marketing: 6th ed.

Tác giả: Philip Kotler, Gary Armstrong

Understanding marketing and the marketing process; Analyzing marketing opportunities; Selecting target markets; Developing the marketing mix; Managing the marketing effort; Extending marketing.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Bài tập kế toán quản trị : có lời giải mẫu

Tác giả: Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng

Gồm hai phần: Phần bài tập- Bao gồm 12 chương trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, tình huống giúp cũng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành; Phần bài giải- Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
5678.jpg

Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp: Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

Tác giả: Bộ Tài Chính

Bao gồm 2 phần: Phần I: Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và phần II: Các văn bản pháp luật liên quan về đăng ký kinh doanh.

 • Tổng sách: 0
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Cẩm nang văn bản pháp quy về thuế - hải quan

Tác giả: Trần Khánh Dũng, Nguyễn Tiến Việt

Tập hợp khá đầy đủ, toàn diện và có chọn lọc những quy định, hướng dẫn liên quan đến Thuế - Hải quan của các cơ quan nhà nước,từ Quốc Hội, chính phủ, Bộ tài chính, Bộ thương mại, Tổng cục thuế, Tổng Cục Hải quan và các cơ quan liên quan đến sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1