CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
.jpg

Quản lý dự án đầu tư : giáo trình

Tác giả: Từ Quang Phương

Gồm các nội dung sau: Tổng quan về dự án đầu tư; Mô hình tổ chức và các nhà  quản lý dự án; Lập kế hoạch dự án; Quản lsy thời gian và tiến độ dự án; Phân phối các nguồn lực dự án; Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án; Quản lý chất lượng dự án; Giám sát và đánh giá dự án; Quản lý rủi ro đầu tư.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Tiền tệ và ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Văn Thanh, Đinh Văn Sơn

Những vấn đề lí luận cơ bản về tiền tệ; Thị trường tiền tệ; Thị trườg hối đoái; Tín dụng và lãi suất tín dụng. Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Ngân hàng thương mại, trung ương. Chính sách tiền tệ và các công cụ điều tiết khối lượng tiền cung ứng.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế : giáo trình

Tác giả: Trần Chí Thành

Gồm các vấn đề sau: Giới thiệu tổng quan về kinh doanh thương mại quốc tế và hoạt động marketing; Nghiên cứu phương pháp bán hàng; Thực hiện hợp đồng kinh doanh và thương mại quốc tế; Đặc điểm kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ, thuê thiết bị và mua bán công nghệ; Các nghiệp vụ cụ thể liên quan đến quá trình kinh doanh thương mại quốc tế; Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của quá trình.

 • Tổng sách: 0
 • Đang rỗi: 0
.jpg

Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế : giáo trình

Tác giả: Trần Chí Thành

Gồm các vấn đề sau: Giới thiệu tổng quan về kinh doanh thương mại quốc tế và hoạt động marketing; Nghiên cứu phương pháp bán hàng; Thực hiện hợp đồng kinh doanh và thương mại quốc tế; Đặc điểm kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ, thuê thiết bị và mua bán công nghệ; Các nghiệp vụ cụ thể liên quan đến quá trình kinh doanh thương mại quốc tế; Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của quá trình.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Quản trị doanh nghiệp thương mại : giáo trình

Tác giả: Hoàng Minh Đường...[et.al]

Cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh doanh thương mại, tổ chức. kỹ thuật, nghiệp vụ, nghệ thuật kinh doanh thương mại và quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 8
 • Đang rỗi: 8