CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
.jpg

Quản trị chiến lược

Tác giả: PGS.TS Lê Thế Giới, TS. Nguyễn Thanh Liêm, Th.S Trần Hữu Hải

Chương 1. Giới thiệu về quản trị chiến lược; Chương 2. Tuyên bố viễn cảnh & sứ mệnh; Chương 3. Phân tích môi trường bên ngoài; Chương 4. Phân tích bên trong; Chương 5. Tạo dựng cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng; Chương 6. Chiến lược cấp kinh doanh; Chương 7. Các phương thức cạnh tranh; Chương 8. Chiến lược trong mô trường toàn cầu; Chương 9. Chiến lược công ty; Chương 10. Thiết kế cấu trúc tổ chức & hệ thống kiểm soát.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Quản trị chiến lược : bài tập : tái bản lần thứ 2

Tác giả: Ngô Kim Thanh [et al]

Phần 1. Tổng hợp các kỹ thuật phân tích chiến lược cơ bản; Phần 2. Giới thiệu 60 bài tập tình huống dùng cho các buổi thảo luận trên lớp và làm bài tập theo nhóm; Phần 3. Giới thiệu 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kỹ thuật phân tích chiến lược; Phần 4. Giới thiệu 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận và câu hỏi trắc nghiệm phục cho việc ôn tập thi cử.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

The high potential's advantage : get noticed, impress your bosses, and become a top leader

Tác giả: Jay A. Conger, Allan Church

Part 1. The five X factors of high-potential talent; Part 2. How to navigate your organizations high-Potential processes.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The big pivot : radically practical strategies for a hotter, scarcer, and more open world

Tác giả: Andrew S. Winston

Part 1. Todays maga challenges; Part 2. Radically practical strategies.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Breaking bad habits : defy industry norms and reinvigorate your business

Tác giả: Freek Vermeulen

Part 1. How bad practices prevail; Part 2. Eliminating bad practices.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1