CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
.jpg

Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers

Tác giả: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

Business Model Generation is a handbook for visionaries, game changers, and challengers striving to defy outmoded business models and design tomorrow's enterprises. If your organization needs to adapt to harsh new realities, but you don't yet have a strategy that will get you out in front of your competitors, you need Business Model Generation.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Mapping experiences : a guide to creating value through journeys, blueprints and diagrams

Tác giả: James Kalbach

Part 1. Visualizing value; Part 2. A genaral process for mapping; Part 3. Types of diagrams in detail.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

This is service design thinking : basics, tools, cases

Tác giả: Marc Stickdorn, Jakob Schneider

Chapter 1. Introduction; Chapter 2. What is service design?; Chapter 3. Who are these service designers; Chapter 4. How does service design work?; Chapter 5. What are the tools of service design; Chapter 6. Applied service design; Chapter 7. Deep service design thinking.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Quản trị chiến lược = Strategic management : giáo trình : tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung

Tác giả: PGS.TS. Ngô Kim Thanh,...[et.al]

Phần 1. Giới thiệu chung về quản trị chiến lược; Phần 2, Xây dựng chiến lược; Phần 3. Các loại chiến lược của doanh nghiệp; Phần 4. Thực hiện chiến lược; Phần 5. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược; Phần 6. Phân tích tình huống trong quản trị chiến lược.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Quản trị nguồn nhân lực = Human resource management : tái bản lần thứ 10 có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: PGS.TS. Trần Kim Dung

Phần 1. Thu hút nguồn nhân lực; Phần 2. Đào tạo và phát triển; Phần 3. Duy trì nguồn nhân lực; Phần 4. Quản trị nguồn nhân lục trong môi trường hiện đại; Phần 5. Các tình huống tổng hợp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5