CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Kích thước:21 cm
 • Số đăng ký cá biệt:40227
 • Mã Dewey:322.25970752
 • Đơn giá:185000
 • Vị trí lưu trữ:209 Phan Thanh
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Biên niên sử, Việt Nam
 • Chủ đề: Lịch sử -- ĐCSVN
 • Chuyên ngành: Khoa Lý Luận Chính Trị
 • Tóm tắt: Gồm những sự kiện quan trọng phản ánh thời kỳ Đảng Cộng sản Đông dương, Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đến tháng 7-1954, kí hiệp định Giơnevơ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề